Bonus funktionær

Hvis funktionæren har rätta keno lotto været beskæftiget i 3 måneder eller derunder hos sin arbejdsgiver, kan en aftale efter stk.
18.
Denne lovs bestemmelser finder ikke anvendelse på: 1) Tjenestemænd ansat af Staten, i Grønlands Selvstyre eller i de grønlandske kommuner.Januar 2014 eller senere.Fritagelse uden fradrag i lønnenkan dog ikke overstige 5 arbejdsdage.Hvis medarbejderen er funktionær, afhænger opsigelsesperioden af medarbejderens anciennitet.Bestemmelserne i denne paragraf kommer også til anvendelse, når funktionæren hæver tjenesteforholdet på grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side.Dør en funktionær i ansættelsestiden, tilkommer der funktionærens ægtefælle eller børn under 18 år, som funktionæren har forsørgelsespligt for, 1, 2 eller 3 måneders løn, når funktionæren ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller.Hvis funktionæren vil benytte sig af denne ret, påhviler det ham samtidig med, at han giver underretning om indkaldelsen,.Dog kan det være muligt at modregne medarbejderens tilgodehavende feriepenge i et krav mod medarbejderen, hvis kravet er opstået ved, at medarbejderen har begået et retsstridigt forhold.Funktionæren har dog mindst krav på en erstatning svarende til lønnen indtil fratræden med 3 måneders varsel i overensstemmelse med.Denne minimalerstatningsregel indebærer, at hvis medarbejderens opsigelsesvarsel er 3 måneder eller kortere, har medarbejderen ubetinget ret til løn i opsigelsesperioden, hvis bortvisningen viser sig at være uberettiget uanset, om medarbejderen har fundet andet arbejde eller.
Lige som med feriepenge vil medarbejderen også have ret til at få udbetalt eventuelle bonusser, provision, tillæg,., som medarbejderen har optjent ret til under ansættelsen.
Juridiske personer kan idømmes bøde efter reglerne i Kriminallov for Grønland, kapitel.Hvis det er nødvendigt at undersøge forholdet nærmere og eventuelt inddrage en advokat i vurderingen af, om en bortvisning vil være berettiget, er dette i orden, men du kan overveje, om medarbejderen eventuelt skal suspenderes, mens undersøgelsen foregår.Hvis en funktionær, der efter aftale eller sædvane modtager gratiale, resultatafhængig bonus eller lignende ydelse, fratræder i løbet af regnskabsåret, tilkommer der funktionæren en forholdsmæssig andel af den ydelse, funktionæren ville være berettiget til, hvis funktionæren havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets slutning eller.En funktionær er berettiget til uden samtykke fra arbejdsgiveren at påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren og er foreneligt med den agtelse og tillid som stillingen kræver.Og må medarbejderen have vidst eller gættet, at den pågældende adfærd var uacceptabel?Ovennævnte regler viger for organisationernes varslingsbestemmelser i tilfælde af lovlig varslet arbejdsstandsning.Lise Moth er ansættelsesretsadvokat i Moth Advokatfirma og er også forfatter til Personalejurabogen).Naalakkersuisut kan fastsætte regler, hvorefter bestemmelserne i 2 og 7, kan fraviges i særlige tilfælde, såfremt hensyn til funktionæren taler herfor.Banken bestred pligten hertil, fordi ferieloven bygger på et optjeningsprincip, og da bonusbeløbene først blev udregnet efter optjeningsåret, kunne beløbene fra 2004 ikke indgå i 2005-opgørelsen af feriepenge.Opsigelse i henhold til stk. .Kortet har ingen årsafgift.1 - 3 finder ikke anvendelse, hvis der ved kollektiv overenskomst, der er indgået efter lovens ikrafttrædelsesdato, er fastsat regler om indholdet af og vilkår for indgåelse af de aftaler, der er nævnt i stk.Forhandlingsretten udøves af organisationer, der har tilknytning til Grønland.Funktionæren har dog pligt til at underrette arbejdsgiveren, så snart han modtager meddelelse om tidspunktet for indkaldelsen, dog tidligst så lang tid forinden indkaldelsen, at funktionæren efter reglerne i 2, stk. .Overtrædelse af retningslinjer, chikane af kolleger, nægtelse af at udføre opgaver.

Fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede arbejdsaftaler kan kun ske, hvis fornyelsen er begrundet i objektive forhold.


Sitemap